Privacy Policy

Niniejszy dokument określa zasady, cele i sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników portalu internetowego pod adresem: discoverstrategy.pl (dalej „Portal”) prowadzonego przez Discover Strategy Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Puławskiej 39/86, 02-508 Warszawa, NIP: 5213896690, (zwaną dalej: „Discover Strategy”), jak również zakres zbieranych danych. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji.

Wchodząc na Portal prowadzony przez Discover Strategy lub korzystając z Portalu i przekazując Discover Strategy dane osobowe niezbędne do korzystania z Portalu, użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników Portalu jest Discover Strategy Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Puławskiej 39/86, 02-508 Warszawa, NIP: 5213896690.
 2. Discover Strategy dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe użytkowników Portalu były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.
 3. Wszystkie dane osobowe użytkowników Portalu powierzane lub przekazywane, przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami prawa, w szczególności w zgodzie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/41/WE zwanym (dalej „RODO”).
 4. Discover Strategy dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych użytkowników Portalu poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych, organizacyjnych i prawnych. Dane te są przechowywane na odpowiednio zabezpieczonych serwerach.
 5. Zakres zbieranych danych może obejmować takie dane jak: Imię i nazwisko, dane adresowe i kontaktowe, dane potwierdzające przynależność do określonej grupy zawodowej, numer PESEL, adres IP. Dane osobowe użytkowników Portalu, będą zbierane i przetwarzane zgodnie z prawem przez Discover Strategy, ponieważ jest to niezbędne wykonania prawnie uzasadnionych interesów Discover Strategy oraz dla celów:
  • obsługi procesu rejestracji użytkowników Portalu w tym w szczególności autoryzacji oraz przyznania dostępu do zasobów Portalu;
  • obsługi oferowanych przez Discover Strategy w postaci elektronicznej treści: szkoleniowych, dydaktycznych i informacyjnych będących w szczególności szkoleniami, kursami, kwestionariuszami, formularzami, raportami, ewaluacjami użytkowników lub ich elementów oraz zapytań i zgłoszeń, które do Discover Strategy kierują użytkownicy Portalu;
  • kontaktowania się z użytkownikami Portalu, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami informacyjnymi i marketingowymi oraz w celach związanych ze świadczonymi przez Discover Strategy usługami, w tym w związku z umowami zawartymi z użytkownikami Portalu;
  • dokonywania czynności technicznych oraz rozwiązywania problemów technicznych, związanych z administrowaniem serwerami i systemami Portalu;
  • zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczy Discover Strategy drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu;
  • prowadzenia analiz statystycznych;
  • przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Discover Strategy obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 6. Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację użytkowników. Przetwarzanie zautomatyzowane, w tym profilowanie może polegać na analizie i ocenie danych użytkownika celem dostosowania zachowania serwisów do konfiguracji urządzenia oraz oprogramowania, z którego użytkownik korzysta jak również do preferencji użytkownika
 7. Dane użytkowników Portalu gromadzone przez Discover Strategy w celach określonych w niniejszej informacji przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) rozporządzenia RODO.
 8. Dane osobowe użytkowników Portalu mogą być przekazywane podmiotom, z którymi Discover Strategy zawarła umowę o współpracy w celu realizacji łączącej Discover Strategy i użytkowników umowy. W przypadku konieczności dostarczenia użytkownikowi Portalu poczty tradycyjnej dane osobowe użytkownika mogą być udostępniane operatorom pocztowym w celu dostarczenie listu lub przesyłki. Dodatkowo dane osobowe użytkowników Portalu mogą być udostępniane przez Discover Strategy podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, z zastrzeżeniem, że podmioty te wystąpią z oficjalnym żądaniem do Discover Strategy powołując się na stosowną podstawę prawną.
 9. Dane osobowe użytkowników Portalu mogą być pozyskiwane za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Portalu, jak również w kontaktach bezpośrednich i za wyraźną zgoda użytkownika. Będą to takie dane jak: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, PESEL adres IP.
 10. Portal używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Portalu, aby usprawniać funkcjonowanie Portalu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Discover Strategy stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody użytkowania Portalu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie w celu optymalizacji działań Portalu. Użytkownik Portalu w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 11. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w szczególności do celów statystycznych, mierzenia ruchu użytkowników na Portalu lub ustanawiania, utrzymywania i zarządzania sesją użytkownika, a także do zapamiętywania jego preferencji.
 12. Użytkownik Portalu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 13. Discover Strategy zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych użytkownika Portalu po rozwiązaniu umowy z użytkownikiem lub cofnięciu zgody, tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują do retencji danych.
 14. Z administratorem danych osobowych użytkowników Portalu można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Discover Strategy Sp. z o.o.; Puławska 39/86, 02-508 Warszawa, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: ado@discoverstrategy.pl
 15. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.