1. ORGANIZATOR:

 1. Discover Strategy Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Puławskiej 39/86, 02-508 Warszawa, NIP: 5213896690; Regon: 386042640.
 2. Dane kontaktowe: biuro@discoverstrategy.pl lub telefon 603 378 141.

2. DEFINICJE:

 1. Uczestnik — podmiot dokonujący zgłoszenia udziału w szkoleniu od momentu wypełnienia formularza zgłoszeniowego, a następnie wniesienia opłaty za szkolenie.
 2. Formularz — formularz zgłoszeniowy udostępniony przez Discover Strategy na stronie internetowej: https://discoverstrategy.pl; w szczególnych wypadkach Organizator pozostawia sobie prawo do dostarczenia Formularza w innej formie.
 3. Regulamin — niniejszy regulamin dotyczy szkolenia „Lider Myślący Strategicznie” realizowanego przez Organizatora.

3. ORGANIZACJA SZKOLENIA:

 1. Szkolenie zorganizowane jest w cyklu dwudniowym, gdzie oba dni są ze sobą ściśle powiązane merytorycznie.
 2. Zasady organizacji szkolenia zawarte są w niniejszym regulaminie, umieszczonym na stronie internetowej Organizatora (https://discoverstrategy.pl/regulamin).

4. REJESTRACJA NA SZKOLENIE:

 1. Rozpoczęcie procesu rejestracji następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora (https://discoverstrategy.pl).
 2. Wypełnienie Formularza jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Po wypełnieniu Formularza zgłoszeniowego Uczestnik otrzyma na podany w Formularzu adres e- mail wiadomość z potwierdzeniem zgłoszenia oraz danymi do opłaty za szkolenie.
 4. Warunkiem rejestracji Uczestnika na Szkolenie jest wniesienie przez Uczestnika opłaty za Szkolenie w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości, o której mowa w punkcie 4.3
  – nie później jednak, niż 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

5. OPŁATY:

 1. Cena szkoleniowe, szkolenia przerwy obejmuje: kawowe. udział w szkoleniu, certyfikat ukończenia szkolenia, materiały.
 2. Cena szkolenia nie obejmuje: posiłku obiadowego, zakwaterowania, dojazdu na szkolenie.
 3. Aktualne ceny podane są na stronie internetowej Organizatora (https://discoverstrategy.pl).
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 5. Dostępne formy płatności:>Płatność Blikiem

  >Płatności szybkim przelewem Paynow

  > Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro

 6. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 7. Po zaksięgowaniu wpłaty, Organizator zobowiązany jest wystawić fakturę VAT w terminie do 7 dni od dnia dokonania przez Uczestnika wpłaty.
 8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 9. W szczególnych wypadkach Organizator pozostawia sobie prawo do udzielenia rabatu. Wszelkie informacje o stosowanych rabatach będą umieszczone na stronie internetowej Organizatora (https://discoverstrategy.pl).
 10. Organizator informuje, że w opłatach za szkolenia będzie stosował 23% stawkę VAT.

6. ZMIANY UCZESTNIKA, REZYGNACJA UCZESTNIKA, ZMIANY TERMINU I/LUB MIEJSCA SZKOLENIA ORAZ ODWOŁANIE SZKOLENIA:

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 2. Uczestnik zobowiązany jest powiadomić e-mailem Organizatora (na adres: lms@discoverstrategy.pl) co najmniej na 5 dni przed planowanym terminem Szkolenia o przeniesieniu prawa do odbycia szkolenia na inną osobę niż wskazana w Formularzu Zgłoszeniowym.
 3. Jeśli nie zostanie dotrzymany termin określony w punkcie 6.1 Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania indywidualnych materiałów lub wydania ich w późniejszym terminie.
 4. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia, o czym poinformuje Uczestników co najmniej 7 dni przed planowanym terminem szkolenia; opłaty wniesione przez Uczestników zostaną przeniesione w przypadku zmiany terminu lub zwrócone w sytuacji odwołania Szkolenia.
 5. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca Szkolenia, o czym poinformuje Uczestników minimum dzień wcześniej.
 6. Organizator jest zobowiązany do poinformowania o zmianach wymienionych w punkcie 6.4 za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie, jednak nakłada również na Uczestnika obowiązek sprawdzenia aktualnych informacji na temat szkolenia na swojej stronie internetowej (https://discoverstrategy.pl).
 7. W przypadku rezygnacji Uczestnika ze szkolenia w terminie:
  • co najmniej 7 dni przed planowanym terminem Szkolenia, Organizator pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 30% wpłaty.
  • krótszym niż 7 dni, Organizator nie zwraca wniesionych opłat, ale udostępnia jedynie materiały ze szkolenia.

7. OBOWIĄZKI STRON:

 1. Obowiązki Organizatora – Organizator zobowiązuje się do:
  • przeprowadzenia szkolenia oraz dołożenia starań, aby zapewnić jego wysoki poziom.
  • Przeprowadzenie konsultacji poszkoleniowych w okresie do 60 dni od zakończenia szkoleń
 2. Obowiązki Uczestnika – Uczestnik zobowiązuje się do:
  • Wniesienia opłaty w określonym terminie.
  • Złożenia podpisu na potwierdzeniu obecności Uczestników dostarczonym przez Organizatora w dniu szkolenia przed rozpoczęciem szkolenia.
  • Zgłoszenie chęci odebrania godzin konsultacji poszkoleniowych w terminie do 14 dni od zakończenia szkoleń wraz z informacją o odpowiadającym mu terminie, który nie podlega zmianie.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Wszystkie dane osobowe użytkowników Portalu powierzane lub przekazywane, przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami prawa, w szczególności w zgodzie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/41/WE zwanym (dalej „RODO”).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu zorganizowania szkolenia, kontaktów z Uczestnikami oraz w celach marketingowych.
 3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowy, został opisane w Polityce prywatności.

9. OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ:

 1. Organizator oświadcza, że wszelkie materiały udostępnione Uczestnikom podczas Szkolenia stanowią jego własność intelektualną i wszelkie kopiowanie lub rozpowszechniane może się odbywać wyłącznie za jego pisemną zgodą.

10. REKLAMACJE:

 1. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące Szkolenia w ciągu 30 dni od daty jego realizacji.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestnik zobowiązany jest przesłać e-mailem do biura Organizatora.
 3. Organizator odpowie na reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania drogą emailową.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Prawa Cywilnego.
 2. W sprawach spornych Organizator zastrzega sobie prawo do występowania przed sądem właściwym dla Organizatora.
 3. Wszystkie zmiany w Regulaminie zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora (https://discoverstrategy.pl).
 4. Wszelka korespondencja powinna być kierowana na adres lms@discoverstrategy.pl lub do siedziby Organizatora.
 5. Osobą upoważnioną przez Organizatora do udzielania informacji w sprawie szkoleń jest Jan Kamionka (lms@discoverstrategy.pl).