REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

1. DEFINICJE
Pojęcia wymienione w niniejszym Regulaminie świadczenia usług szkoleniowych przez Discover Strategy Sp. z o.o., oznaczają:

 1. Szkolenie – usługa polegająca na przeprowadzeniu dwudniowego szkolenia „Lider Myślący Strategicznie” w określonym miejscu i czasie.
 2. Zamawiający – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zdecydowała o zgłoszeniu Uczestnika do udziału w Szkoleniu.
 3. Uczestnik – osoba fizyczna, którą Zamawiający skierował do udziału w Szkoleniu organizowanym przez Organizatora.
 4. Organizator – Discover Strategy Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Puławskiej 39/86, 02-508 Warszawa, NIP: 5213896690; Regon: 386042640 Dane kontaktowe: biuro@discoverstrategy.pl lub telefon 533 027 658.
 5. Formularz — formularz zgłoszeniowy udostępniony przez Organizatora na stronie internetowej: https://discoverstrategy.pl; w szczególnych wypadkach Organizator pozostawia sobie prawo do dostarczenia Formularza w innej formie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług szkoleniowych przez Discover Strategy Sp. z o.o.
 7. Certyfikat ukończenia Szkolenia – dokument potwierdzający udział w Szkoleniu, wręczany osobom uczestniczącym w zajęciach w ramach danego Szkolenia

2. ORGANIZACJA SZKOLENIA:

 1. Szkolenie zorganizowane jest w cyklu dwudniowym, gdzie oba dni są ze sobą ściśle powiązane merytorycznie.
 2. Zasady organizacji szkolenia zawarte są w niniejszym Regulaminie, umieszczonym na stronie internetowej Organizatora (https://discoverstrategy.pl/regulamin).

3. REJESTRACJA NA SZKOLENIE:

 1. Rozpoczęcie procesu rejestracji następuje poprzez wypełnienie Formularza zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora (https://discoverstrategy.pl).
 2. Wypełnienie Formularza jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Po wypełnieniu Formularza zgłoszeniowego Uczestnik otrzyma na podany w Formularzu adres e- mail wiadomość z potwierdzeniem zgłoszenia oraz danymi do opłaty za szkolenie.
 4. Warunkiem rejestracji Uczestnika na Szkolenie jest wniesienie przez Zamawiającego opłaty za Szkolenie za pomocą systemu płatniczego PayU, lub zwykłym przelewem na konto Organizatora podane na przesłanej po rejestracji fakturze, w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości, o której mowa w punkcie 3.3 – nie później jednak, niż 3 dni przed rozpoczęciem Szkolenia. Terminy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym uznaje się za dochowane, o ile opłata za Szkolenie zostanie zaksięgowana na koncie Organizatora przed ich upływem.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zapisów na Szkolenie, jeśli liczba osób chętnych na dane Szkolenie przekroczy liczbę wolnych miejsc. O przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które wpłyną po przekroczeniu limitu wolnych miejsc na dane Szkolenie będą umieszczane na liście rezerwowej.

4. OPŁATY:

 1. Cena Szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, przerwy kawowe, Certyfikat ukończenia Szkolenia, materiały.
 2. Cena Szkolenia nie obejmuje: posiłku obiadowego, zakwaterowania, dojazdu na szkolenie.
 3. Aktualne ceny podane są na stronie internetowej Organizatora (https://discoverstrategy.pl).
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU.
 5. Dostępne formy płatności:

Metody płatności za szkolenie otwarte

 1. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności/uznania rachunku bankowego Organizatora.
 2. Po zaksięgowaniu wpłaty, Organizator zobowiązany jest wystawić fakturę VAT w terminie do 7 dni od dnia dokonania przez Uczestnika wpłaty.
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Zamawiającego kartą płatniczą Organizator dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 4. W szczególnych wypadkach Organizator pozostawia sobie prawo do udzielenia rabatu. Wszelkie informacje o stosowanych rabatach będą umieszczone na stronie internetowej Organizatora (https://discoverstrategy.pl).
 5. Organizator informuje, że w opłatach za szkolenia będzie stosował 23% stawkę VAT.
 6. W przypadku niedopełnienia przez Zamawiającego obowiązków wynikających z postanowień niniejszego pkt. 4 Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika z listy zapisów na Szkolenie.

5. ZASADY REZYGNACJI ZE SZKOLENIA I ZWROTU NALEŻNOŚCI

 1. Zamawiający ma prawo do rezygnacji ze Szkolenia. Skuteczne odwołanie rezerwacji powinno być przesłane w formie oświadczenia o rezygnacji z udziału w Szkoleniu, którego powinno zostać przesłane przez Zamawiającego do Organizatora drogą elektroniczną na adres lms@discoverstrategy.pl, do osoby kontaktowej. Przyjęcie rezygnacji ze Szkolenia jest potwierdzane przez Organizatora wiadomością e-mail przesłaną na adres podany w Formularzu.
 2. W przypadku skutecznej rezygnacji ze Szkolenia przez Zamawiającego, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 powyżej, obowiązują następujące zasady zwrotu wpłaconych przez Zamawiającego należności za Szkolenie:
 3. Zamawiający otrzyma zwrot 70 % wpłaconej należności za Szkolenie, jeśli rezygnacja ze Szkolenia zostanie zgłoszona nie później niż w 7 dniu roboczym poprzedzającym datę rozpoczęcia Szkolenia. Zatrzymanie przez Organizatora 30 % wpłaty stanowi opłatę manipulacyjną Organizatora.
 4. Zamawiającemu nie przysługuje zwrot wpłaconej należności za Szkolenie, jeśli rezygnacja ze Szkolenia zostanie zgłoszona później niż 7 dnia roboczego przed datą rozpoczęcia Szkolenia.
 5. Zwrot Zamawiającemu wpłaconych należności za Szkolenie zgodnie z powyższymi podpunktami zostanie zrealizowany w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Organizatora oświadczenia rezygnacji z udziału w Szkoleniu. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający.
 6. W przypadku gdy Uczestnik Szkolenia, zgłoszony przez Zamawiającego nie będącego Konsumentem, zgodnie z pkt 5a ust 1 poniżej, nie stawi się na zajęcia w ustalonym dniu i miejscu, a Zamawiający nie poinformuje o rezygnacji z udziału w Szkoleniu zgodnie z zasadami ustalonymi w ust. 1 powyżej, Zamawiającemu nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów oraz wpłaconych należności związanych z danym Szkoleniem.

5a. ZASADY REZYGNACJI ZE SZKOLENIA PRZEZ KONSUMENTÓW I ZWROTU NALEŻNOŚCI

 1. Do umów zawieranych z konsumentami, zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie cywilnym w art. 22[1] (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tj. osoby fizycznej dokonującej z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową („Konsument”), mają zastosowanie postanowienia niniejszego paragrafu.
 2. Zamawiający będący Konsumentem, który zawarł z Organizatorem umowę o świadczenie usług szkoleniowych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa („Umowa”) ma prawo odstąpić od Szkolenia w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej. Bieg 14-dniowego terminu określonego w zdaniu poprzedzającym rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.
 3. Konsument zawierający Umowę na mniej niż 14 dni przed dniem Szkolenia wyraża zgodę na rozpoczęcie Szkolenia przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ustępie 2. W takim wypadku prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia Szkolenia.
 4. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy, po wyraźnym żądaniu przez niego wykonania Usługi przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ustępie 2, ma on wówczas obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od takiej Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie kwoty wynagrodzenia.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta, przed rozpoczęciem Szkolenia, w przewidzianym 14-dniowym terminie, o którym mowa w ustępie 2 , Konsument otrzyma zwrot zapłaconej kwoty.
 6. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 7. Organizator może żądać od Konsumenta zapłaty za Szkolenie nabyte w drodze Umowy także wtedy, gdy nie minął jeszcze przysługujący Konsumentowi 14-dniowy termin na odstąpienie od Umowy.

6. ZMIANY UCZESTNIKA, ZMIANY TERMINU I/LUB MIEJSCA SZKOLENIA ORAZ ODWOŁANIE SZKOLENIA:

 1. Zamawiający zobowiązany jest powiadomić e-mailem Organizatora (na adres: lms@discoverstrategy.pl) co najmniej na 5 dni przed planowanym terminem Szkolenia o przeniesieniu prawa do odbycia szkolenia na inną osobę niż wskazana w Formularzu Zgłoszeniowym.
 2. Jeśli nie zostanie dotrzymany termin określony w ust.1 powyżej Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania indywidualnych materiałów lub wydania ich w późniejszym terminie.
 3. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Szkolenia, o czym poinformuje Zamawiającego co najmniej 7 dni przed planowanym terminem szkolenia; opłaty wniesione przez Zamawiającego zostaną przeniesione w przypadku zmiany terminu lub zwrócone w sytuacji odwołania Szkolenia.
 4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca Szkolenia, o czym poinformuje Zamawiającego minimum dzień wcześniej.
 5. Organizator jest zobowiązany do poinformowania o zmianach wymienionych w ust 4 powyżej za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie, jednak nakłada również na Zamawiającego i Uczestników obowiązek sprawdzenia aktualnych informacji na temat szkolenia na swojej stronie internetowej (https://discoverstrategy.pl).
 6. W przypadku rezygnacji Zamawiającego ze Szkolenia w ogóle lub ze Szkolenia poszczególnych Uczestników, w terminie:
 • co najmniej 7 dni przed planowanym terminem Szkolenia, Organizator pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 30% wpłaty odpowiednio za Szkolenie w ogóle/ Szkolenie Uczestników z których zrezygnował Zamawiający.
 • krótszym niż 7 dni, Organizator nie zwraca wniesionych opłat, ale udostępnia jedynie materiały ze szkolenia.
 1. Inna niż określona w ust 6 powyżej nieobecność Uczestnika w Szkoleniu, nie zwalnia go z obowiązku zapłaty, oraz nie może być podstawą do zwrotu uprzednio uiszczonego wynagrodzenia.
 2. W przypadku odwołania Szkolenia, jeśli nie wynikało ono z przyczyn siły wyższej, bądź z innych, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiający ma prawo do otrzymania zwrotu wszelkich wpłaconych kwot z tytułu udziału w Szkoleniu. Zamawiający nie może domagać się dodatkowej rekompensaty za straty poniesione w wyniku przesunięcia terminu albo odwołania Szkolenia.

7. OBOWIĄZKI STRON:

 1. Obowiązki Organizatora – Organizator zobowiązuje się do:
 • przeprowadzenia Szkolenia, dostarczenia Uczestnikom Szkolenia niezbędnych materiałów szkoleniowych oraz dołożenia starań, aby zapewnić wysoki poziom szkolenia.
 1. Obowiązki Uczestnika – Uczestnik zobowiązuje się do:
 • wniesienia opłaty za Szkolenie w określonym terminie.

8. DANE OSOBOWE:

 1. Poprzez zgłoszenie udziału w Szkoleniu Zamawiający i Uczestnicy upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych wskazanych w Formularzu zamówienia, dla celów organizacji i przeprowadzania Szkolenia.
 2. Dane osobowe podane przez Zamawiającego w Formularzu zamówienia będą przetwarzane przez Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b oraz f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE, dalej: Rozporządzenie ogólne o ochronie danych – realizacja umów na przeprowadzenie Szkoleń.
 3. Dane osobowe podane przez Zamawiającego w Formularzu zamówienia będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora odnoszących się do realizacji zawartej umowy, stanowiących podstawę tego przetwarzania, przez okres związany z przedawnieniem ewentualnych roszczeń, jak również w celach archiwizacyjnych nałożonych przepisami prawa.
 4. Administratorem danych osobowych Zamawiającego oraz Uczestników zgromadzonych na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Szkolenia jest Organizator. Zamawiający oraz Uczestnik mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia oraz uczestnictwa w Szkoleniu a ich niepodanie uniemożliwia udział w Szkoleniu. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w Polityce prywatności.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym podwykonawcom świadczonych usług, dostawcom usług teleinformatycznych i sprzętu technicznego, firmom kurierskim i pocztowym, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, a także podmiotom świadczącym obsługę płatności online za Szkolenie.
 6. Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych u Administratora jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: ado@discoverstrategy.pl;
 7. Zamawiający oraz Uczestnik może udzielić dobrowolnej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wykraczającym poza określony w ust. 1 powyżej, w tym dla celów marketingowych, przesyłania informacji handlowych bądź przeprowadzania ankiet i badań.
 8. Organizator nie odpowiada za naruszenie jakichkolwiek praw, w tym dóbr osobistych, związanych z działaniami innych Uczestników Szkolenia.

9. OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ:

 1. Prawa autorskie do wszelkich materiałów szkoleniowych wykorzystywanych do prowadzenia Szkoleń przysługują wyłącznie Organizatorowi usługi lub uprawnionym podmiotom trzecim. Kopiowanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie – w części lub w całości – dostarczonych w ramach Szkolenia materiałów jest zabronione i może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą Organizatora. W szczególności zabronione jest prowadzenie Szkoleń komercyjnych przez Zamawiającego z wykorzystaniem materiałów udostępnionych podczas Szkolenia przez Organizatora.

10. REKLAMACJE:

 1. Zamawiający oraz Uczestnik może składać reklamacje dotyczące Szkolenia w ciągu 30 dni od daty jego realizacji. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: oznaczenie Zamawiającego bądź Uczestnika (imię nazwisko/nazwa, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy) oraz przedmiot reklamacji.
 2. Wszelkie reklamacje należy przesłać e-mailem do biura Organizatora, na adres: biuro@discoverstrategy.pl.
 3. Organizator odpowie na reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania drogą e-mailową.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Prawa Cywilnego.
 2. W sprawach spornych Organizator zastrzega sobie prawo do występowania przed sądem właściwym dla Organizatora.
 3. Wszystkie zmiany w Regulaminie zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora (https://discoverstrategy.pl). Wiążące są postanowienia Regulaminu aktualne w dniu dokonania przez Zamawiającego rezerwacji.
 4. Wszelka korespondencja powinna być kierowana na adres lms@discoverstrategy.pl lub do siedziby Organizatora.
 5. Osobą upoważnioną przez Organizatora do udzielania informacji w sprawie szkoleń jest Jan Kamionka (lms@discoverstrategy.pl).